Kustannusmallit

Va­lit­ta­vat kus­tan­nus­mal­lit ovat

  1. Kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyl­lä
  2. Flat rate 15 % (pro­sent­ti­mää­räi­nen kor­vaus)
  3. Flat rate 24 % (pro­sent­ti­mää­räi­nen kor­vaus)
  4. Kor­vaus to­del­li­sis­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta

1. Kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyl­lä

Ker­ta­kor­vaus­ta voi­daan käyt­tää hank­keis­sa, jois­sa jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen mää­rä on ko­ko­nai­suu­des­saan enin­tään 100 000 €. Jul­ki­seen ra­hoi­tuk­seen las­ke­taan ha­et­ta­van tuen (eli EU:n ja val­ti­on ra­hoi­tuk­sen) li­säk­si hank­keen kun­ta- ja muu jul­ki­nen ra­hoi­tus. Ra­hoit­ta­va vi­ran­o­mai­nen päät­tää, voi­daan­ko hank­keen ra­hoi­tus myön­tää ker­ta­kor­vauk­se­na.

Ker­ta­kor­vauk­ses­sa myön­ne­tään mää­rät­ty sum­ma tu­kea, joka mak­se­taan, kun myön­tö­pää­tök­ses­sä mää­ri­tel­ty tu­los on saa­vu­tet­tu. Tä­män ta­kia ker­ta­kor­vaus­hank­kees­sa hank­keen tu­lok­sen ja to­teu­tet­ta­vien toi­men­pi­tei­den on ol­ta­va sel­ke­äs­ti ja yksi­se­lit­tei­ses­ti mää­ri­tel­tä­vis­sä. Hank­keen to­teut­ta­mi­nen voi­daan ja­o­tel­la eril­li­siin osiin, jos se hank­keen luon­teen vuok­si on mah­dol­lis­ta. Ker­ta­kor­vaus­ta ha­et­ta­es­sa on ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tä­vä yk­si­tyis­koh­tai­nen kus­tan­nus­ar­vio ja ha­ke­muk­sen liit­tee­nä kus­tan­nus­ar­vio ja­o­tel­tu­na myös osi­oit­tain.

Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa ei yk­si­löi­dä to­teu­tu­nei­ta kus­tan­nuk­sia tai toi­mi­te­ta nii­tä kos­ke­via to­sit­tei­ta, vaan mak­su pe­rus­tuu hank­kees­sa syn­ty­neen tu­lok­sen tai toi­men­pi­teen to­den­ta­mi­seen. Ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lys­sä hank­keel­le voi ha­kea mak­sua enin­tään kol­mes­sa eräs­sä. Ker­ta­kor­vaus­hank­keis­sa mak­sua ha­e­taan aina Maa­seu­tu­vi­ras­ton vah­vis­ta­mal­la lo­mak­keel­la, joka on saa­ta­vis­sa Suo­mi.fi-si­vus­tol­ta. Mak­su­ha­ke­mus toi­mi­te­taan pa­pe­ri­se­na pää­tök­sen teh­nee­seen ELY-kes­kuk­seen.

Pe­rus­te­le kus­tan­nus­mal­lin va­lin­ta. Ker­ta­kor­vauk­sen on ol­ta­va so­vel­tu­va hank­keel­le, jo­ten pe­rus­te­luis­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sii­hen, mik­si ker­ta­kor­vaus so­vel­tuu käy­tet­tä­väk­si hank­kees­sa.

2. Las­ken­nal­li­set yleis­ku­lut (flat rate 15 % tai 24 %)

Osa hank­keen ns. yleis­kus­tan­nuk­sis­ta voi­daan hy­väk­syä las­ken­nal­li­si­na. Las­ken­nal­li­si­na yleis­ku­lui­na hy­väk­sy­tään toi­mis­to­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön mat­ka­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön osal­lis­tu­mis­mak­sut kou­lu­tuk­siin ja se­mi­naa­rei­hin, han­ke­hen­ki­lös­tön laki­sää­tei­set työ­ter­veys­kus­tan­nuk­set, han­ke­hen­ki­lös­tön käyt­töön va­ra­tuis­ta toi­mi­ti­lois­ta ja ko­neis­ta sekä lait­teis­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set ja tar­joi­lu­kus­tan­nuk­set sekä hank­keen oh­jaus­ryh­män kus­tan­nuk­set. Näi­nä yleis­kus­tan­nuk­si­na hy­väk­sy­tään mää­rä, jon­ka suu­ruus on 24 % tai 15 % hank­keen palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta. Nii­tä ei tar­vit­se erik­seen to­den­taa kui­tein tai to­sit­tein. Muut ku­lut to­den­ne­taan kuit­ti­pe­rus­tei­ses­ti.

Hank­keis­sa, jois­sa on hank­keen si­säl­lös­tä joh­tu­en eri­tyi­sen kor­ke­at mat­ka­kus­tan­nuk­set esim. kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn, ver­kos­to­mai­sen toi­min­nan tai pit­kien etäi­syyk­sien vuok­si, voi­daan käyt­tää las­ken­nal­li­sen yleis­ku­lun 15 %:n mal­lia. Tämä poik­ke­aa edel­li­ses­tä sii­nä, että mat­ka­kus­tan­nuk­set ha­e­taan mak­suun tosi­a­si­al­lis­ten kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la. Muu­toin mal­li on sama kuin yllä.

Palk­ka­kus­tan­nuk­set, osto­pal­ve­lut ja kaik­ki muut­kin kuin edel­lä mai­ni­tut yleis­kus­tan­nuk­set hy­väk­sy­tään kuit­ti­pe­rus­tei­ses­ti ta­van­o­mai­sen käy­tän­nön mu­kai­ses­ti.

Hank­kees­sa, jos­sa ei ole palk­ka­kus­tan­nuk­sia, ei voi­da va­li­ta tätä mal­lia.

3. Kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen yk­sin­o­maan to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan

Kaik­kien kus­tan­nus­ten hy­väk­sy­mi­nen to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan on tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si pe­rus­tel­luis­sa poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Kus­tan­nus­ar­vi­os­sa tu­lee il­moit­taa hank­keen kus­tan­nuk­set ja kus­tan­nus­ten pe­rus­te­lut kus­tan­nus­laji­koh­tai­ses­ti. Kus­tan­nuk­set on to­den­net­ta­va mak­su­ha­ke­mus­ten yh­tey­des­sä.

Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus

Tuen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että kus­tan­nuk­sia voi­daan pi­tää koh­tuul­li­si­na. Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta tar­kas­tel­laan, mi­kä­li mah­dol­lis­ta, jo tuen myön­tä­mis­vai­hees­sa.

Han­kin­toi­hin tu­lee so­vel­taa jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­net­tua la­kia (348/2007). La­kia ei so­vel­le­ta ta­va­ra- tai pal­ve­lu­han­kin­toi­hin, suun­nit­te­lu­kil­pai­lui­hin eikä pal­ve­lu­ja kos­ke­viin käyt­tö­oi­keus­so­pi­muk­siin, jos han­kin­nan en­na­koi­tu arvo il­man ar­von­lisä­ve­roa on vä­hem­män kuin 30 000 eu­roa. La­kia ei myös­kään so­vel­le­ta ra­ken­nus­u­ra­koi­hin ja käyt­tö­oi­keus­u­ra­koi­hin, jos han­kin­nan en­na­koi­tu arvo il­man ar­von­lisä­ve­roa on vä­hem­män kuin 150 000 eu­roa. Ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyä ei voi­da käyt­tää hank­keis­sa, jois­sa han­kin­ta to­teu­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan jul­ki­se­na han­kin­ta­na.

ELY-kes­kus ar­vi­oi ra­ken­ta­mis­kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­den käyt­tä­en ns. vii­te­kus­tan­nuk­sia. Tä­män ta­kia on tär­ke­ää, että eten­kin ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­mat, ra­ken­nus­se­los­tuk­set ja kus­tan­nus­ar­vi­ot ovat riit­tä­vän tark­ko­ja. Vii­te­kus­tan­nuk­sil­la tar­koi­te­taan sel­lai­sia ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­via yh­te­näi­siä kus­tan­nuk­sia, joi­ta yri­tyk­set ja vi­ran­o­mai­set ky­sei­sel­lä toi­mi­a­lal­la pää­a­si­as­sa käyt­tä­vät ar­vi­oi­des­saan toi­men­pi­tei­den kus­tan­nuk­sia.

Han­kin­nois­sa, jos­sa vii­te­kus­tan­nuk­sia ei voi­da käyt­tää, tu­lee yli 2500 eu­ron han­kin­nois­ta toi­mit­taa sel­vi­tys nii­den hin­ta­ta­sos­ta. Se voi olla sel­vi­tys ta­van­o­mai­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, riit­tä­vä mää­rä tar­jouk­sia tai muu sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la tuen myön­tä­jä voi ar­vi­oi­da kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Hin­ta­ta­soa voit sel­vit­tää esi­mer­kik­si ky­se­le­mäl­lä liik­keis­tä tai käyt­tä­mäl­lä in­ter­ne­tis­tä löy­ty­viä hin­ta­tie­to­ja.

Tu­kea ei myön­ne­tä sel­lais­ten han­kin­to­jen kus­tan­nuk­siin, jot­ka on teh­ty ha­ki­jal­ta, hä­nen per­heen­jä­se­nel­tään, ha­ki­jan tai hä­nen per­heen­jä­sen­ten­sä mää­räys­val­las­sa ole­val­ta yri­tyk­sel­tä tai ha­ki­jan yri­tyk­sen joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­val­ta hen­ki­löl­tä, joll­ei han­kin­nas­ta ole han­kit­tu riit­tä­väs­ti tar­jouk­sia muil­ta asi­an­mu­kaisilta ta­hoil­ta.

Ker­ta­kor­vaus­hank­keis­sa kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus on ar­vi­oi­ta­va aina jo tuen myön­nön yh­tey­des­sä.

Arvonlisävero

Il­moi­ta, ha­e­taan­ko hank­keen kus­tan­nuk­set si­säl­tä­en ar­von­lisä­ve­ron vai il­man ar­von­lisä­ve­roa. Hank­keen kus­tan­nuk­siin voi­daan si­säl­lyt­tää ar­von­lisä­vero, jos ar­von­lisä­vero jää ha­ki­jal­le lo­pul­li­sek­si kus­tan­nuk­sek­si. Tämä on mah­dol­lis­ta sil­loin, kun ha­ki­ja ei ole lain­kaan ar­von­lisä­vero­vel­vol­li­nen tai ha­ki­ja on alv-vel­vol­li­nen osas­ta toi­min­nas­taan.

Jos ha­ki­ja on alv-vel­vol­li­nen osas­ta toi­min­nas­taan, tu­lee ha­ke­muk­seen liit­tää vero­hal­lin­non oh­jaus ar­von­lisä­ve­ron kä­sit­te­lys­tä hank­kees­sa. Jos ha­ki­ja ei ole mis­tään toi­min­nas­taan alv-vel­vol­li­nen, ha­ke­muk­seen lii­te­tään va­paa­muo­toi­nen pe­rus­te­lu ar­von­lisä­ve­ron hy­väk­syt­tä­vyy­des­tä hank­kees­sa.

Ar­von­lisä­vero ei jää ha­ki­jan lo­pul­li­sek­si kus­tan­nuk­sek­si, jos ha­ki­ja saa ar­von­lisä­ve­ron vä­hen­nyk­se­nä tai pa­lau­tuk­se­na ta­kai­sin (Ar­von­lisä­vero­laki [1501/1993] 10 ja 12 luku). Jos hank­keen kus­tan­nuk­siin liit­ty­vät ar­von­lisä­ve­rot kor­va­taan ha­ki­jan toi­min­taan­sa saa­mis­sa val­ti­on myön­tä­mis­sä ra­hoi­tus­o­suuk­sis­sa, ei ar­von­lisä­vero ole lo­pul­li­nen kus­tan­nus hank­keel­le.

Kustannukset

Täy­tä kus­tan­nus­ar­vi­o­tau­luk­ko sen mu­kai­ses­ti, min­kä kus­tan­nus­mal­lin olet va­lin­nut. Jos hank­kees­sa on sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja, tu­lee kus­tan­nus­ar­vio täyt­tää mo­lem­mil­le osi­oil­le erik­seen.

Ker­ta­kor­vaus­hank­keis­sa täy­te­tään tau­lu­kos­ta sama sa­ra­ke To­del­li­set kus­tan­nuk­set kuin ha­et­ta­es­sa tu­kea yk­sin­o­maan to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kai­ses­ti. Sii­hen mer­ki­tään hank­keen osi­oi­den yh­teen­las­ke­tut kus­tan­nuk­set.

Hank­keen kus­tan­nus­ar­vio täy­te­tään kus­tan­nus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti. Il­moi­ta myös hank­keen mah­dol­li­set tu­lot. Hank­keen toi­min­nas­ta syn­ty­vät tu­lot vä­hen­ne­tään hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. In­ves­toin­ti­hank­kees­sa ei voi syn­tyä tu­loa.

Mikä kustannusmalli kannattaa valita?

Nyrkkisääntö:

Valitse kertakorvausmenettely (lump sum), kun 

* hankkeesi on yleishyödyllinen investointihanke
* hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
* hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. 

Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja arvioi kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia.

Tuki myönnetään euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavaan hankkeeseen. Voit hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä.

Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa.

Kysy lisää kertakorvaushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta Leader-toimistolta.

Valitse prosenttimääräinen kustannusmalli (flat rate), kun

* hankkeessa on palkkakustannuksia
* hankkeessa on paljon välillisiä kustannuksia, joita on hankala todentaa.

Hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 15 tai 24 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista.

Välillisiin kustannuksiin sisältyvät
* toimistokustannukset
* hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin
* hankehenkilöstön työterveyskustannukset
* hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset
* tarjoilukustannukset
* ohjausryhmän kustannukset.

Muut hankkeen hyväksyttävät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein. Jos hankkeessa on paljon matkakuluja, voit valita prosenttimääräisen kustannusmallin, flat rate 15 %, jossa kaikki matkakulut korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Linkki Ruokaviraston ohjeeseen Kustannus ja rahoitus.

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli