Tuen hakeminen

Mihin tukea voi saada?

Leader-hanketukea voidaan myöntää toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta aiheutuviin palkkakustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, matkakuluihin, vuokriin, pienkaluston hankintaan ja muihin hankkeen toteuttamisesta aiheutuneisiin tarpeellisiin kustannuksiin. Investointihankkeissa voidaan hyväksyä mm. kone- ja laitehankinnoista aiheutuneita kustannuksia, rakentamisesta tai korjaamisesta aiheutuneita urakka- palkka- ja materiaalikustannuksia.

Hankintojen hintatason kohtuullisuus tulee varmistaa, suuremmissa hankinnoissa riittävällä määrällä kirjallisia tarjouksia.  Palkkojen tulee vastata alueella vastaavista tehtävistä normaalisti maksettavaa palkkatasoa.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa.  Linkkistä siirrytään Suomi.fi-valtuutuksen ohjeeseen.  Suomi.fi-valtuutus otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Hanketuen hakemukseen tarvitaan mm.  seuraavat tiedot

• Hakijan tiedot
• Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet aikataulutettuna
• Toimenpiteen merkitys ja vaikutukset
• Tavoitteet
• Kustannusarvio kululajeittain
• Rahoitussuunnitelma
• Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä mm.

  • Yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote tms.
  • Yhdistyksen säännöt, johtosääntö tms.
  • Viimeisin tilinpäätös, kuntien, oppilaitosten osalta tilinpäätöstä ei edellytetä
  • Ote pöytäkirjasta, jossa on päätös tuen hakemisesta Veej’jakaja ry:ltä
  • Hintatason selvitys ja tarvittaessa tarjoukset hankinnoista
  • Kun hankeessa tehdään talkoita, joita käytetään omarahoitusosuutena, tulee tiedot esittää lomakkeella 3306F (Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä)
  • Rakentamisen osalta rakennusselostus, pääpiirustukset ja kopiot tarvittavista luvista

Hankesuunnitelma

Hankkeen laadukas toteutus edellyttää riittävän yksityiskohtaisen ja laadukkaan hankesuunnitelman laatimista. Hyvä hankesuunnitelma toimii hankkeen toteuttajien tukena koko hankeprosessin ajan, siinä kuvataan hankkeen sisältö, se ohjaa hankkeen toteutusta ja sen avulla voidaan seurata toteutuksen onnistumista.

Hankesuunnitelma on vapaamuotoinen, hyvä hankesuunnitelma sisältää mm;

• selvityksen lähtötilanteesta ja perustelut hankkeen tarpeelle
• kuvauksen toteuttajan resursseista ja osaamisesta
• hankkeen keskeiset tavoitteet
• toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulutettuna
• kustannusarvion ja rahoitussuunnitelma
• riskianalyysin
• suunnitelman jatkotoimenpiteistä

Hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tule noudattaa. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan tarkista ja muuttaa, rahoittajan on hyväksyttävä ne ennen muutosten toteuttamista. Jos hankkeella on ohjausryhmä, sen tulee käsitellä muutoshakemus.

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen laadintaan löytyy hanketoimijan käsikirjasta.

Leader-rahaa voi hakea, kun on idea ja intoa paikkakuntansa kehittämiseen.

Linkki Hyrrä-ohjeeseen: Ohje kehittämishankkeen hakemuksen tekemiseen ja maksun hakemiseen Hyrrässä.

 

HUOM: Kun hankeessa tehdään talkoita, joita käytetään omarahoitusosuutena, tulee tiedot esittää lomakkeella 3306F (Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä)

 

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen laadintaan löytyy hanketoimijan käsikirjasta.

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli