Tukimuodot

1. Tuki kehittämishankkeisiin

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

 1.  koulutustoimenpiteisiin;
 2.  tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin;
 3.  selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen;
 4.  yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri;
 5.  paikallisten palveluiden kehittämiseen;
 6.  kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen;
 7.  yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen;
 8.  elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin;
 9.  innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi; sekä
 10.  kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin.

Yleishyödyllisen kehittämishanketuen tasot on porrastettu hankkeen kustannusarvion mukaan seuraavasti:

 •  – 50 000 euroa -> tuki 85 %
 •   50 001 – 100 000 euroa -> tuki 80 %
 • 100 001 – 150 000 euroa -> tuki 75 %
 • 150 001 – 200 000 euroa -> tuki 70 %
 • 200 001 – 250 000 euroa -> tuki 65 %
 • 250 001 – 300 000 euroa -> tuki 60 % (Hallituksen päätös 11.5.2021)
 • Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa.
 • Yksityistä rahoitusta rahallisena tulee olla 10 % kustannusarviosta. (Hallituksen päätös 3.9.2019)

Hyväksyttävät kustannukset
Jollei jäljempänä toisin säädetä, kehittämishanketukea voidaan myöntää seuraaviin hankkeesta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

 1.  palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia;
 2.  matkakustannukset;
 3.  ostopalveluiden hankintakustannukset;
 4.  vuokrakustannukset; ja
 5.  muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Yhteistyöhankkeessa ovat lisäksi tukikelpoisia tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka:

 1.  liittyvät menekinedistämistoimiin, jotka koskevat lyhyitä toimitusketjuja, paikallisten markkinoiden kehittämistä tai maaseutumatkailua; tai
 2.  aiheutuvat lyhytkestoisesta yrityskohtaisesta elinkeinotoiminnan arvioinnista tai testauksesta.

Vastikkeettomien luovutusten (luontoissuoritus) arvo voidaan hyväksyä kustannukseksi yhteistyöhankkeita ja koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteitä lukuun ottamatta. Luontoissuoritusten yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Muut luontoissuoritukset eivät ole hyväksyttäviä. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias.

Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 euroa käyttötunnilta.

Vastikkeettomasta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä, alustava aikataulu ja tekijät.

Yksityistä rahoitusta rahallisena tulee olla 10 % kustannusarviosta. (Hallituksen päätös 3.9.2019)

Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa ja suurin 180 000 euroa. Hanke voi olla kestoltaan enintään kolme vuotta.

2. Tuki yleishyödyllisiin investointeihin

Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille paikallisille toimijoille, ja investoinnin kohde on pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja ei-kaupallisten toimijoiden käytössä.

HUOM
Kun on suunnitelmissa yleishyödyllinen investointi, esim. kylätalon remontti. Ensimmäisenä kannattaa teettää ammattilaisella laaja kustannuslaskelma ja työmenekkilaskelma. Nämä laskelmat auttavat remontin kustannusaarvion valmistelussa. Kustannus- ja työmenekkilaskelmia tekevät mm. rakennusasiaintoimistot.

Yleishyödyllisten investointien osalta hallitus linjasi, että tukea voidaan ensisijaisesti myöntää yhteisöllisten tilojen toiminnallisuutta merkittävästi kehittäviin kone- ja laitehankintoihin ja rakentamiseen. Tukea ei myönnetä tilojen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin. Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin. Uudisrakentamiseen myönnettävä tuki harkitaan tapauskohtaisesti kohteen yleishyödyllisyyden perusteella. (Hallituksen päätös 15.6.2021)

Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

 1.  rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista;
 2.  uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta;
 3.  pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään;
 4.  pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta;
 5.  viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista;
 6.  palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

Tuen määrä investointihankkeissa

Investoinneissa tukitaso on aina 50 %

 • Hankkeen kustannusarvio voi olla yli 100 000 euroa, mutta tuen enimmäismäärä on 50 000 euroa
 • Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa.
 • Yksityistä rahoitusta rahallisena tulee olla 10 % kustannusarviosta. (Hallituksen päätös 3.9.2019)

Liitteet

Lisäksi hakemuksen liitteiksi tarvitaan tukimuodosta riippuen

 • yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntöote
 • yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 • selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
 • pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • selvitys ALV-velvollisuudesta
 • arvio talkootöistä (lomake 3306F)
 • sopimukset (esim. tuensiirto)
 • ohjausryhmän jäsenten suostumukset (jos tarkoitus perustaa ohjausryhmä)
 • selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
 • tarvittavat luvat ja ilmoitukset (esim. rakennuslupa, lupa toiminnan harjoittamiseen, ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä)
 • rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on: pääpiirustukset, rakenne-, LVI- sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, rakennusselostus, rakennukseen perustuva kustannusarvio tai laskelma

Rakennusselostuksen ja kustannusarvion voi laatia lomakkeelle (word) tai sisällyttää vastaavat tiedot omaan asiakirjaan.

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta on luettavissa tästä

Tukitasot

Investoinneissa tukitaso on 50%, kuitenkin enintään
50 000 euroa. Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.

Yleishyödyllisten investointien osalta hallitus linjasi, että tukea voidaan ensisijaisesti myöntää yhteisöllisten tilojen toiminnallisuutta merkittävästi kehittäviin kone- ja laitehankintoihin ja rakentamiseen. Tukea ei myönnetä tilojen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin. Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin. Uudisrakentamiseen myönnettävä tuki harkitaan tapauskohtaisesti kohteen yleishyödyllisyyden perusteella. (Hallituksen päätös 15.6.2021)

HUOM
Kun on suunnitelmissa yleishyödyllinen investointi, esim. kylätalon remontti.
Ensimmäisenä kannattaa teettää ammattilaisella laaja kustannuslaskelma ja työmenekkilaskelma. Nämä laskelmat auttavat remontin kustannusaarvion valmistelussa. Kustannus- ja työmenekkilaskelmia tekevät mm. rakennusasiaintoimistot.


Vastikkeeton työ

* 15 €/h/hlö
* työkone/traktori 30 €/h
* Yksityisestä rahoituksesta jopa 80 % voi olla vastikkeetta tehtyä työtä ja 20 % rahallisena. Vastikkeetto-masta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä, alustava aikataulu ja tekijät.
* Yksityistä rahoitusta rahallisena tulee olla 10 % kustannusarviosta. >> (Hallituksen päätös 3.9.2019)

Esimerkki (tukitaso 50 %)
Hankkeen kustannusarvio: 10 000 €
Julkinen tuki: 5 000 €, joka jakautuu EUn, valtion ja kuntien tukeen.
Yksityinen rahoitus: 5 000 €, joka jakautuu talkootyöhön 4 000 € (max.) ja rahalliseen 1 000 €


Yleishyödyllisen kehittämishankeen tasot on porrastettu hankkeen kustannusarvion mukaan seuraavasti:

*50 000 euroa -> tuki 85%

*50 001–100 000 euroa -> tuki 80%

*100 001–150 000 euroa ->tuki 75%

*150 001–200 000 euroa ->tuki 70%

*200 001–250 000 euroa ->tuki 65%

*250 001–300 000 euroa ->tuki 60%

*Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli