Tukimuodot

Tuki kehittämishankkeisiin

Kehittämishanketukea voidaan myöntää ohjelman mukaisesti:

1. koulutustoimenpiteisiin;

2. tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin;

3. selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen;

4. yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri;

5. paikallisten palveluiden kehittämiseen;

6. kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen;

7. yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen;

8. elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin;

9. innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi; sekä

10. kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin.

Yleishyödyllisen hanketuen tasot on porrastettu hankkeen kustannusarvion mukaan seuraavasti:

– enintään 50 000 euroa -> tukitaso 80 %

– 50 001 – 100 000 euroa -> tukitaso 75 %

– 100 000 euroa ylittäviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.

– Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa.

Hyväksyttävät kustannukset
Jollei jäljempänä toisin säädetä, kehittämishanketukea voidaan myöntää seuraaviin hankkeesta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:

1. palkkaus- ja palkkiokustannukset ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia;

2. matkakustannukset;

3. ostopalveluiden hankintakustannukset;

4. vuokrakustannukset; ja

5. muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankesuunnitelman mukaisissa kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa.

Yhteistyöhankkeessa ovat lisäksi tukikelpoisia tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka:

1. liittyvät menekinedistämistoimiin, jotka koskevat lyhyitä toimitusketjuja, paikallisten markkinoiden kehittämistä tai maaseutumatkailua; tai

2. aiheutuvat lyhytkestoisesta yrityskohtaisesta elinkeinotoiminnan arvioinnista tai testauksesta.

 

Vastikkeettomien luovutusten (luontoissuoritus) arvo voidaan hyväksyä kustannukseksi yhteistyöhankkeita ja koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteitä lukuun ottamatta. Luontoissuoritusten yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä sellainen vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista. Muut luontoissuoritukset eivät ole hyväksyttäviä. Edellytyksenä on lisäksi, että työn tekijä on vähintään 15-vuotias.

Vastikkeetta tehdyn työn arvona pidetään 15 euroa tunnilta työn tekijää kohden. Jos vastikkeetta tehty työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 30 euroa käyttötunnilta.

Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 prosenttia voi olla vastikkeetta tehtyä työtä. Vastikkeettomasta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä, alustava aikataulu ja tekijät.

Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa ja suurin 180 000 euroa. Hanke voi olla kestoltaan enintään kolme vuotta.

 

Yleishyödylliset investoinnit

Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille paikallisille toimijoille, ja investoinnin kohde on pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja ei-kaupallisten toimijoiden käytössä.

Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisen investoinnin toteuttamiseksi tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1. rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista;

2. uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta;

3. pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään;

4. pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta;

5. viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista;

6. palo- ja talkoovakuutusmaksuista, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan.

 

Tuen määrä investointihankkeissa

Investoinneissa tukitaso on aina 50 %, kuitenkin enintään 50 000 euroa.

– 100 000 euroa ylittäviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.

– Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 euroa.

 

Tukitasot

Investoinneissa tukitaso on 50%, kuitenkin enintään
50 000 euroa. Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.

Yleishyödyllisen kehittämishankeen tasot on porrastettu hankkeen kustannusarvion mukaan seuraavasti:

* kustannusarvio enintään 50 000 euroa -> tukitaso 80 %

*  kustannusarvio 50 001-100 000 euroa -> tukitaso 75 %

* 100 000 euroa ylittäviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.
* Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5000 euroa.

Vastikkeeton työ

* 15 €/h/hlö
* työkone/traktori 30 €/h
* Yksityisestä rahoituksesta jopa 100 % voi olla vastikkeetta tehtyä työtä. Vastikkeetto-masta työstä on esitettävä suunnitelma, jossa on eritelty työn sisältö, tuntimäärä, alustava aikataulu ja tekijät.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat

Vesa Rouhiainen
hankeneuvoja
vesa.rouhiainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Yleishyödylliset hankkeet
• Hankeneuvonta

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros