Säännöt

Veej’jakaja ry:n Nuoriso-Leaderin säännöt

Nuoriso-Leaderin tavoitteet ja tarkoitus

Veej’jakajan alueen kuntien rahoittaman ja Veej’jakajan hallinnoiman Nuoriso-Leaderin tavoitteena on käyn­nis­tää nuorten ja/tai lasten uutta toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen kehittä­mi­seen ja pro­jek­teihin. Toteut­taja on joko nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö, joukko yksityis­henkilöitä tai nuori yrittäjä yksinään. Hankkeella pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Hankkeen hyödyn tulee kohdistua Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pieksämäen ja Puumalan alueelle, pois lukien Mikkelin kaupunkikeskusta.

Kuka rahaa voi hakea?

Tukea voivat hakea

 • vähintään kolmen 10–25 -vuotiaiden nuorten ryhmät
 • nuoret yrittäjät (NY – Nuori Yrittäjyys)
 • 4H-yritykset voivat hakea tukea yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin.

Nuorten ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka täyttää hakulomak­keen yhdessä nuorten kanssa sekä vastaa hankkeen raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

On hyvä, jos hanke tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön (esim. urheiluseura, harrastekerho), koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.

Mihin rahaa voi saada?

Rahaa voi saada toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen eli nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvi­oima toiminta.

Toimenpide voi olla esimerkiksi

 • tapahtuman järjestäminen (tila- ym. kustannukset, esiintyjät/asiantuntijat, järjestyksen­valvonta jne.) tai osallistuminen tapahtumaan
 • tiede- tai taideprojektin toteuttaminen
 • yhteisen kokoontumispaikan tms. yhteisen tilan viihtyvyyden parantaminen tai kunnos­ta­minen
 • yhteisten harrastus- tai liikuntavälineiden hankinta.

 Paljonko rahaa voi saada?

 • Tukea voi saada 100-500 euroa / hanke
 • Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille
 • Loput 30 % tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan hankkeen päätytty.
 • Vuoden paras hanke palkitaan 200 euron stipendillä.

 Miten rahaa haetaan?

 • Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa: veejja­kaja.fi­/nuoriso
 • Hakuaika on jatkuva. Nuorisorahaa voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.
 • Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Poikkeuksena kesä- ja joululo­ma­­-aika, joista tiedotetaan Veej’jakajan kotisivuilla ja facebook-sivuilla.
 • Veej’jakaja ry:n toimihenkilöt tekevät päätökset rahoitettavista hankkeista ensimmäisenä vuon­na. Tarkoitus on, että seuraavina vuosina päätöksen tekevät edellisenä vuonna tukea saaneista nuo­rista koottu ryhmä. Ryhmä vaihtuu vuosittain. Hallitukselle raportoidaan rahoituspäätöksistä hal­lituksen kokouksissa.
 • Mikäli vuosittainen hankkeisiin varattu määräraha ylittyy, etusijalla ovat ensi kertaa rahoitusta hakevat.
 • Veej’jakaja ry varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen.

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä

 • palkkoihin ja päivärahoihin tai puhelinkuluihin
 • ruokailu- ja kahvituskuluihin (paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa)
 • ostos- tai virkistysmatkoihin
 • kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin
 • vakiintuneeseen toimintaan ja siitä aiheutuviin kuluihin
 • myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kus­tan­nuksiin.

Hankkeen aloittaminen

 • Hankkeen voi aloittaa, kun on saanut Veej’jakaja ry:ltä tiedon päätöksestä.
 • Hanke on toteutettava kuuden (6) kuukauden sisällä rahoituspäätöksestä.

Rahan saannin ja käytön muut ehdot

 • Mikäli toiminnot toteutuvat päätöstä pienempinä tai mikäli päätöksen mukaisia toimintoja ei toteuteta ollenkaan, tulee hakijan palauttaa käyttämättä jäänyt raha Veej’jakaja ry:lle.
 • Mikäli kustannukset toiminnon toteuttamisesta ovat rahoituspäätöstä suuremmat, hakija vastaa itse ylimenevästä osasta.
 • Jos hanke toteutuu vajaana, tuki maksetaan vain toteutuneiden kus­tannusten mukaan.
 • Tukea myönnetään samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran kalenteri­vuo­dessa.
 • Samantyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran per hakija.
 • Samaan projektiin myönnetään tukea vain yhdelle hakijalle.

 Raportointi

Ennen loppuosan (30 %) maksamista, tuensaajan tulee raportoida rahoituksen käytöstä

 • Loppuraportti on kirjallinen kuvaus hankkeesta.
 • Raportti täytetään Veej’jakaja ry:n kotisivuilla.
 • Raporttiin liitetään kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta so­vi­tut muut dokumentit, joista sel­viää toimintojen toteutus, esim. osallistujalistat tai valo­kuvia.
 • Kirjallisen raportin voi osittain korvata toiminnoista kuvatulla videolla, mikäli asiasta on so­vit­tu ha­ke­mus­­vaiheessa.
 • Veej’jakaja ry:llä tulee olla oikeus käyttää valokuva- ja videomateriaalia kotisivuillaan ja so­si­aa­lisessa mediassa (muista siis pyytää lupa materiaalin julkaisemiseen).

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros