Säännöt

Veej’jakaja ry:n Nuoriso-Leaderin säännöt

Nuoriso-Leaderin tavoitteet ja tarkoitus

Veej’jakajan alueen kuntien rahoittaman ja Veej’jakajan hallinnoiman Nuoriso-Leaderin tavoitteena on käyn­nis­tää nuorten ja/tai lasten uutta toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen kehittä­mi­seen ja pro­jek­teihin. Nuoriso-Leader-hankkeiden yhtenä tavoitteena on opettaa nuoria hoitamaan projekteja sekä ottamaan vastuuta. Toteut­taja on joko nuorten tai lasten kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö, joukko yksityis­henkilöitä tai nuori yrittäjä yksinään. Hankkeella pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Hankkeen hyödyn tulee kohdistua Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pieksämäen ja Puumalan alueelle, pois lukien Mikkelin kaupunkikeskusta.

Kuka rahaa voi hakea?

Tukea voivat hakea

 • vähintään kolmen 10–25 -vuotiaiden nuorten ryhmät
 • Nuoret yrittäjät (NY – Nuori Yrittäjyys)/4H-yritykset voivat hakea tukea yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin.

Nuorten ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka täyttää hakulomak­keen yhdessä nuorten kanssa sekä vastaa hankkeen raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

4H/NY-yrittäjän hakemuksen yhteyshenkilönä tulee olla nuori itse.

On hyvä, jos hanke tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön (esim. urheiluseura, harrastekerho), koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.

Mihin rahaa voi saada?

Rahaa voi saada toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen eli nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvi­oima toiminta.

Toimenpide voi olla esimerkiksi

 • tapahtuman järjestäminen (tila-, äänentoisto ym. kustannukset, järjestyksen­valvonta jne.)
 • tiede- tai taideprojektin toteuttaminen
 • yhteisen kokoontumispaikan tms. yhteisen tilan viihtyvyyden parantaminen tai kunnos­ta­minen
 • yhteisten harrastus- tai liikuntavälineiden hankinta.
 • 4H/NY-yrittäjän hankintoihin (työkalut, työvaatteet jne.)

 Paljonko rahaa voi saada?

 • Tukea voi saada 100-500 euroa / hanke
 • Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille
 • Loput 30 % tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan hankkeen päätytty.
 • Vuoden paras hanke palkitaan 200 euron stipendillä.

 Miten rahaa haetaan?

 • Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa: veejja­kaja.fi­/nuoriso/nuoriso-leader tuen hakeminen
 • Hakuaika on jatkuva. Nuorisorahaa voi hakea vuoden 2023 loppuun saakka.
 • Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Poikkeuksena kesä- ja joululo­ma­­-aika, joista tiedotetaan Veej’jakajan kotisivuilla ja Facebook-sivuilla.
 • Veej’jakaja ry:n toimihenkilöt tekevät päätökset rahoitettavista hankkeista. Hallitukselle raportoidaan rahoituspäätöksistä hal­lituksen kokouksissa.
 • Mikäli vuosittainen hankkeisiin varattu määräraha ylittyy, etusijalla ovat ensi kertaa rahoitusta hakevat.
 • Veej’jakaja ry varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen.

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä

 • palkkoihin ja päivärahoihin tai puhelinkuluihin
 • ruokailu- ja kahvituskuluihin (paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa)
 • ostos- tai virkistysmatkoihin
 • kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin
 • vakiintuneeseen toimintaan ja siitä aiheutuviin kuluihin
 • myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kus­tan­nuksiin.

Hankkeen aloittaminen

 • Hankkeen voi aloittaa, kun on saanut Veej’jakaja ry:ltä tiedon päätöksestä.
 • Hanke on toteutettava kuuden (6) kuukauden sisällä rahoituspäätöksestä.

Rahan saannin ja käytön muut ehdot

 • Mikäli toiminnot toteutuvat päätöstä pienempinä tai mikäli päätöksen mukaisia toimintoja ei toteuteta ollenkaan, tulee hakijan palauttaa käyttämättä jäänyt raha Veej’jakaja ry:lle.
 • Mikäli kustannukset toiminnon toteuttamisesta ovat rahoituspäätöstä suuremmat, hakija vastaa itse ylimenevästä osasta.
 • Jos hanke toteutuu vajaana, tuki maksetaan vain toteutuneiden kus­tannusten mukaan.
 • Tukea myönnetään samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran kalenteri­vuo­dessa maksimissaan kaksi kertaa.
 • Samantyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran per hakija. Poikkeuksena yrityshankkeet joihin samaan yritykseen tuen voi saada kahdesti.
 • Samaan projektiin myönnetään tukea vain yhdelle hakijalle.

 Raportointi

Ennen loppuosan (30 %) maksamista, tuensaajan tulee raportoida rahoituksen käytöstä

 • Loppuraportti on kirjallinen kuvaus hankkeesta.
 • Raporttiin liitetään kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta so­vi­tut muut dokumentit, joista sel­viää toimintojen toteutus, esim. osallistujalistat tai valo­kuvia.
 • Kirjallisen raportin voi osittain korvata toiminnoista kuvatulla videolla, mikäli asiasta on so­vit­tu ha­ke­mus­­vaiheessa.
 • Veej’jakaja ry:llä tulee olla oikeus käyttää valokuva- ja videomateriaalia kotisivuillaan ja so­si­aa­lisessa mediassa (muista siis pyytää lupa materiaalin julkaisemiseen).

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli