TURVA

TURVA-teemahanke on päättynyt.

TURVA-teemahanke (investointi) on saanut päätöksen.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.1.2020 mennessä. Investointien tulee olla toteutettuna hankesuunnitelman mukaan ja lasku/laskut maksettuna.

 •  1. erä: Maksuhakemus liitteineen tulee olla 30.9.2019 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.
 •  2. erä: Maksuhakemus liitteineen tulee olla 28.2.2020 mennessä Veej’jakaja ry:n toimistolla.

Maksua haetaan lomakkeella 3316, muista allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut allekirjoittaja. 

 • Maksuhakemus tarvitsee liitteeksi
  • laskut maksuista
  • yhdistyksen tiliote, jolta näkyy suoritettu maksu/maksut
  • pääkirja, jossa näkyy toimenpiteelle kirjatut kulut
  • talkootyölistat: Lomake 3322L (tuntikirjanpito vastikkeeton työ)  (+allekirjoitukset, joko sääntömääräiset allekirjoittajat tai oikeuden saanut )
  • loppuraportti
   • Toteuttajan nimi
   • Hankekuvauksen tiivistelmä (voi kopioida hankehakemuslomakkeesta)
   • Saavutetut tavoitteet, kerrotaan, mitä on saavutettu ja millä keinoin
   • Kerrotaan toteutuksesta, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.
   • Kustannukset, rahoituksen toteutumisesta, pysyttiinkö budjetissa
   • Kuvia hankkeen tuloksista jne.

Toimita maksuhakemusasiakirjat Veej’jakajan toimistolle joko s-postilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai kirjepostina.

Veej’jakaja ry / Maksuhakemus
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

 * * * *

Toimenpiteiden hakuaika 1.2.2019-15.4.2019

Teemahanke TURVAssa rahoitetaan terveyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyviä investointeja, toimenpiteitä. Toimenpiteinä voivat olla mm. elvytys- ja alkusammutusvälineistön hankinta mukaan lukien aiheeseen liittyvä koulutus sekä lukitus-, valvonta- tai sähköjärjestelmien uusiminen tai kunnostaminen.

Pienellä investoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kustannusarvioltaan 500–10 000 euron hankintaa. Hakijan tulee perustella investoinnin tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty, sekä selvittää investoinnin kustannukset. Tuki toimenpiteille on 80 %.

Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankintahinnasta ja  mahdollisista rahti- ja asennuskuluista sekä koulutuspalveluiden ostoista.  Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä,  jolla voidaan kattaa investoinnin omarahoitusosuutta.

Tuki (80 %) maksetaan toimenpiteiden jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.1.2020 mennessä.

 * * * *

Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B, joka löytyy Suomi.fi -palvelusta.
tai
Excel-lomakkeella: 3325B_excel

Hakemukseen lisäksi tarvitaan:

1.        Ajantasainen yhdistysrekisteriote

2.        Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot

3.        Tarvittaessa selvitys hintatason kohtuullisuudesta, esim. lehtimainos, kuvankaappaus tms.

4.        Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta hankkeeseen

5.        Mikäli talkootyötä, arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta (lomake 3306F)

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus lähetetään 15.4.2019 mennessä joko sähköpostilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai postitse Veej’jakaja ry, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

Hakemusten käsittely

Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen valinkriteereiden (Valintakriteerit ) perusteella ja käsitellään 7.5.2019 Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka tekee rahoituspäätökset.

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan toimenpiteiden suorittamisen jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan. Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.1.2020 mennessä.

Lisätietoja: Kristiina Asikainen p. 0440 155 223 tai kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

 * * * *

 

Ohjeet ja lomakkeet

3316 Maksuhakemuslomake

3322L Tuntikirjanpito vastikkeeton työ

3325B  Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma

3325B_excel-lomake  Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma

3325B täyttöohje

3306F Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä

Hakuohje

Valintakriteerit

TURVA-esite

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet
• Yritysrahoitus

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Sofia Flygare
Etelä-Savon Maaseutuohjelmien
viestintähankkeen tiedottaja
sofia.flygare@maaseutukuriiri.fi
p. 0440 155 992

Käyntiosoite
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli
Paukkulinnan Pääskynpesä
H-rakennus 2. kerros