Tukimuodot

Tuet aloittaville ja mikroyrityksille

Rahoitamme maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä parantavia kehittämistoimia ja investointeja. Tukivalikoimaan kuuluvat yrityksen

 1. Perustamistuki.
 2. Investointituki.

1. Yrityksen perustamistuki

Perustamistuki voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuden yrityksen perustaja ei ole aiemmin harjoittanut yritystoimintaa maataloutta lukuun ottamatta. Yksittäistä hakijaa ja perustettavaa uutta yritystä kohden voidaan myöntää vain yksi avustus. Myönnettäessä tukea toimivalle yritykselle edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle olennaisesti uutta.

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin. Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on pidettävä yrityksessä työtuntikirjanpitoa ja toiminta on selkeästi erotettava yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.

Tukea ei myönnetä hakijalle, joka tukihakemuksen jättämishetkellä on hakenut maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 6 §:n mukaista nuoren viljelijän aloitustukea, jolle se on myönnetty tai jolle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun nojalla. Yrityksen perustamistukea voidaan kuitenkin myöntää sen jälkeen, kun nuoren viljelijän aloitustuen mukaisen toiminnan jatkamiselle säädetty vähimmäisaika on täyttynyt.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin UUDEN YRITYKSEN  perustamistoimenpiteisiin

 1. liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttö;
 2. tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus;
 3. muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin TOIMIVAN YRITYKSEN  uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin

 1. ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö;
 2. osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin;
 3. muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää enintään

 • 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen;
 • 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan; ja
 • 10 000 euroa kokeilutoimenpiteisiin.

Tuki myönnetään avustusmuotoisena kertakorvauksena.

2. Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investoinnin kustannusten on oltava vähintään 5 715 euroa, joka voi koostua useasta hankinnasta.

Tukea voi hakea kustannuksiin, jotka johtuvat seuraavista investoinneista

 1. kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen;
 2. uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti; tai
 3. tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen;
 4. patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen;
 5. investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä.

Seuraavia investointeja ei tueta

 1. traktorin hankinta;
 2. tieliikennekäyttöön tarkoitetun kuljetusvälineen hankinta;
 3. puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta;
 4. energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit;
 5. toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta.

Investointituen enimmäismäärä on 35 % verottomista kustannuksista.

Muuta huomioitavaa

Tukea voidaan myöntää maaseudulla toimivalle mikroyritykselle. Mikkelin kaupungin keskusta-alueella toimivat yritykset voivat hakea tukea Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastovaroista. Mikkelin keskusta-alueen ja maaseudun rajauksen näet tästä kartasta

Tuettavaa yritystoimintaa voi harjoittaa yksityinen elinkeinon- tai liikkeenharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö. Mikroyritykseksi katsotaan yritys, joka työllistää alle 10 henkilötyövuotta, ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystoiminnan tulee olla päätoimista ja toiminnan tulee tarjota toimeentulo vähintään yrittäjälle itselleen tai yhdelle työntekijälle.

Tukea on haettava ennen tuettujen kehittämistoimien tai investointien aloittamista. Tukihakemuksessa on esitettävä investointi- ja toimenpidesuunnitelma sekä kustannusarvio.

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen eikä suoraan vientiin Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta on luettavissa tästä.

 

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää enintään

1.  35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen;

2. 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan; ja

3. 10 000 euroa kokeilutoimenpiteisiin.

 

Investointitukea voidaan myöntää seuraaviin toimenpiteisiin

 1.  kiinteän omaisuuden rakentaminen, hankkiminen tai kunnostaminen;
 2.  uusien koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla enintään omaisuuden markkina-arvoon asti; tai
 3.  tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen;
 4.  patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden vastaavien aineettomien oikeuksien hankkiminen;
 5.  investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä.

Seuraavia investointeja ei tueta

 1.  traktorin hankinta;
 2.  tieliikennekäyttöön tarkoitetun kuljetusvälineen hankinta;
 3.  puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta;
 4.  energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit;
 5.  toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta.

Investointituen enimmäismäärä on 35 % verottomista kustannuksista.

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet
• Nuoriso-Leader

Essi Saarinen
ohjelmavalmistelija
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219

 

 

Reeta Kosonen
nuorisokoordinaattori
reeta.kosonen@savonlinna.fi
p. 041 3124231

Reeta on Piällysmies ry:n, Rajupusu Leader ry:n ja Veej’jakaja ry:n yhteinen nuorisokoordinaattori

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli