Pienhankkeet

Pienhankkeet ovat nyt haettavissa. Pienhankkeiden haku on auennut 13.3.2024. Tukihakemus jätetään Hyrrässä.

Pienhankkeella tarkoitetaan investointi- tai kehittämishanketta, jonka kokonaiskustannukset ovat enintään 8 000 euroa tai jolle haetun tuen määrä on vähintään 1 000 euroa.

Yleishyödyllisten investointien yleinen tukitaso on 60 %. Investoinneilla tarkoitetaan koneiden, laitteiden, harrastusvälineiden hankintaa tai rakentamista.

Pienhankkeena toteutettavien kehittämishankkeiden tukitaso on 85 %. Kehittämishankkeilla voidaan esimerkiksi tehdä kylämarkkinointi, erilaisia selvityksiä tai järjestää koulutuksia.

Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena ja se maksetaan toteutuksen jälkeen.

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Tukea ei ole suunnattu kunnille.

Olethan yhteydessä toimistoomme ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään.

Mihin tukea myönnetään?

Investoinneissa – koneet, laitteet, rakentaminen (60 %)

Investointihankkeissa tukea voidaan myöntää muun muassa:

 • yleishyödyllisiin koneiden ja laitteiden hankintaa, jotka parantavat kylätalon toiminnallisuutta
 • yleishyödyllisiin investointeihin, jotka edistävät alueen asukkaiden harrastusmahdollisuuksia
 • ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta tai hillitsevät ilmastonmuutosta
 • älykkäiden kylien strategioihin liittyviä investointeja

Vesihuoltoinvestointina voidaan tukea pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä investointeja.

Tuen myöntämisen ehtona on, että hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden avoimesti käytettävissä.

Ympäristö- ja ilmastoinvestoinneissa, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta tai parantavat luonnontilaa sekä älykkäiden kylien hankkeen suunnitelmaan sisältyvissä investoinneissa tukitaso on 70 %.

Kehittämishankkeissa – selvitykset, tekemiset (tuki 85 %)

Kehittämishankkeelle voidaan myöntää tukea muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin, jotka edistävät tai kehittävät:

 • ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimia
 • selvityksiä ja suunnitelmia
 • luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnonmonimuotoisuuden edistämistä
 • maaseudun toimintaympäristöä

Tuen myöntämisen ehtona on, että hyöty ohjautuu laajasti asukkaille ja muille toimijoille, eikä hankkeesta saatava hyöty rajoitu vain tietylle alueelle.   

Kehittämishankkeessa tukikelpoisia kustannuksia ovat muun muassa:

 • henkilöstökulut
 • ostopalveluiden kustannukset
 • matkakustannukset
 • vuokrauskustannukset.

Kustannusten tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia.

Miten tukea haetaan?

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. Jotta yhdistys voi jättää hakemuksen järjestelmään, tulee Suomi.fi-valtuudet olla kunnossa. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta.  

Hyrrään tehtävässä hankesuunnitelmassa kysytään seuraavia asioita:

 • hankkeen tarve ja tausta
 • kuinka hanke toteutetaan ja millä aikataululla
 • toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen hankkeen loputtua.

Hyrrästä löytyy tarkempia ohjeita ja alakysymyksiä, jotka ohjaavat hankesuunnitelman kirjoittamisessa.

Hankesuunnitelmassa tulee lisäksi olla kustannusarvio hankkeen toteuttamisesta, kuinka hanke rahoitetaan ja kustannuserittely.

Ohjeet Hyrrän käyttöön löydät Ruokaviraston sivuilta.

Mitä liitteitä hankehakemukseen tarvitaan?

 • Yhdistyksen tilinpäätös, jolla voimme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset.
 • Pöytäkirjaote, jossa päätös yhteisöltä hakea tukea Veej’jakajalta.
 • Yhdistysrekisteriote (prh.fi)
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa (ytj.fi)
 • Yli 3 000 € hankinnoista hintaselvitys.

Pienhankkeiden rahoituksessa ei huomioida vastikkeetonta työtä. (Hallituksen linjaus 19.3.2024)

Pienhanke tukea ei myönnetä jo olemassa olevien tapahtumien järjestämiseen. (Hallituksen linjaus 21.5.2024)

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Pienhankkeiden rahoituksessa ei huomioida vastikkeetonta työtä.
(hallituksen linjaus 19.3.2024)

– Pienhanke tukea ei myönnetä jo olemassa olevien tapahtumien järjestämiseen. (Hallituksen linjaus 21.5.2024)

 

 

 

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli