Pienhankkeet

Pienhankkeita ei pysty vielä hakemaan. Pienhakkeiden haun käynnistymisestä tiedotetaan heti kun siitä on tarkempaa tietoa.

Pienhankkeella tarkoitetaan investointi- tai kehittämishanketta, jonka kokonaiskustannukset ovat enintään 8 000 euroa tai jolle haetun tuen määrä on vähintään 1 000 euroa.

Yleishyödyllisten investointien yleinen tukitaso on 60 %. Huomaa kuitenkin, että ympäristö- ja ilmastoinvestoinneissa sekä älykkäiden kylien hankkeen suunnitelmaan sisältyvissä investoinneissa tukitaso on 70 %.

Pienhankkeena toteutettavien kehittämishankkeiden tukitaso on 85 %.

Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena ja se maksetaan toteutuksen jälkeen.

Mihin tukea myönnetään?

Kehittämishankkeissa

Kehittämishankkeelle voidaan myöntää tukea muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin, jotka edistävät tai kehittävät:

 • ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimia
 • älykkäiden kylien suunnitelmia ja ratkaisuja
 • luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnonmonimuotoisuuden edistämistä
 • maaseudun toimintaympäristöä.

Tuen myöntämisen ehtona on, että hyöty ohjautuu laajasti asukkaille ja muille toimijoille, eikä hankkeesta saatava hyöty rajoitu vain tietylle alueelle.   

Kehittämishankkeessa tukikelpoisia kustannuksia ovat muun muassa:

 • henkilöstökulut
 • ostopalveluiden kustannukset
 • matkakustannukset
 • vuokrauskustannukset.

Kustannusten tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia.

Investoinneissa

Investointihankkeissa tukea voidaan myöntää muun muassa:

 • yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin
 • yleishyödyllisiin investointeihin, jotka edistävät alueen asukkaiden harrastusmahdollisuuksia
 • maaseudun toimintaympäristöä kehittäviin investointeihin, ml. vesihuoltoinvestoinnit
 • älykkäiden kylien strategioihin liittyviä investointeja.

Vesihuoltoinvestointina voidaan tukea pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä investointeja.

Tuen myöntämisen ehtona on, että hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden avoimesti käytettävissä.

Miten tukea haetaan?

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. Jotta yhdistys voi jättää hakemuksen järjestelmään, tulee Suomi.fi-valtuudet olla kunnossa. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta.  

Hyrrään tehtävässä hankesuunnitelmassa kysytään seuraavia asioita:

 • hankkeen tarve ja tausta
 • kuinka hanke toteutetaan ja millä aikataululla
 • toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen hankkeen loputtua.

Hyrrästä löytyy tarkempia ohjeita ja alakysymyksiä, jotka ohjaavat hankesuunnitelman kirjoittamisessa.

Hankesuunnitelmassa tulee lisäksi olla kustannusarvio hankkeen toteuttamisesta, kuinka hanke rahoitetaan ja kustannuserittely.

Mitä liitteitä hankehakemukseen tarvitaan?

 • Yhdistyksen tilinpäätös, jolla voimme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset.
 • Pöytäkirjaote, jossa päätös yhteisöltä hakea tukea Veej’jakajalta.
 • YTJ/PRH yhdistysrekisteriote.
 • Yli 3 000 € hankinnoista hintaselvitys.
 • Mikäli hankkeeseen sisältyy talkootyötä, tulee liitteenä toimittaa arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Arvio vastikkeettomantyön määrästä lomake hakemuksen liitteeksi

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Vastikkeettoman henkilötyön arvo on 20 euroa tunnilta.

– Traktorin tai muun vastaavan työkoneen käyttämisen arvo on 40 euroa tunnilta.

– Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

– Hankkeen kokonaiskustannuksista 10 % tulee olla yksityistä rahoitusta.

.

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Teemahankkeet

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli