Yleishyödylliset investoinnit

Veej’jakaja voi tukea yhdistysten investointeja, kun tuettava toiminta vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta kehittämällä elinkeinoja, yhteisöllisyyttä, asumista tai ympäristöä. Nämä painopisteet tulevat Veej’jakajan strategiasta, jonka pääset lukemaan seuraavasta linkistä.

Olethan yhteydessä toimistoomme ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään.

Mihin tukea myönnetään?

Investointihankkeissa tukea voidaan myöntää muun muassa

 • yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin
 • yleishyödyllisiin investointeihin, jotka edistävät alueen asukkaiden harrastusmahdollisuuksia
 • maaseudun toimintaympäristöä kehittäviin investointeihin, ml. vesihuoltoinvestoinnit.

Vesihuoltoinvestointeina voidaan tukea pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta lisääviä investointeja.

Tuen myöntämisen ehtona on, että hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee olla pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Investointi on mahdollista toteuttaa myös pienhankkeena, jos investoinnin tuen määrä on vähintään 1 000 euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset enintään 8 000 euroa. Lue lisää pienhankkeista.

Paljonko tukea on mahdollista saada?

Yleishyödyllisiin investointeihin myönnettävän tuen enimmäismäärä on 90 000 euroa.

Yleishyödyllisten investointien yleinen tukitaso on 60 %. Huomaa kuitenkin, että ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit sekä älykkäiden kylien hankkeen suunnitelmaan sisältyvät investoinneissa tukitaso on 70 %.

Investointitukea voidaan myöntää 40 % myös muuhun maaseutua kehittäviin toimintaan, jota luonteensa vuoksi voisi harjoittaa liiketoimintana tai jonka voi katsoa olevan sille rinnasteista ja jos markkinapuute on todettu. Näillä maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen tarkoitetuilla investoinneilla pyritään säilyttämään maaseudun palveluita tai järjestämään niitä uusilla tavoilla.

Miten tukea haetaan?

Tuki haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. Jotta yhdistys voi jättää hakemuksen järjestelmään, tulee Suomi.fi-valtuudet olla kunnossa. Lue lisää Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta Ruokaviraston sivuilta. 

Hyrrään tehtävässä hankesuunnitelmassa kysytään seuraavia asioita:

 • hankkeen tarve ja tausta
 • kuinka hanke toteutetaan ja millä aikataululla
 • millaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy
 • hankkeen tavoitteet ja vaikutukset
 • kuinka hankkeesta viestitään
 • toiminnan jatkaminen ja ylläpitäminen hankkeen loputtua
 • millaiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset hankkeesta aiheutuu.

Hyrrästä löytyy tarkempia ohjeita ja alakysymyksiä, jotka ohjaavat hankesuunnitelman kirjoittamisessa.

Hankesuunnitelmassa tulee lisäksi esittää investoinnin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Mitä liitteitä hankehakemukseen tarvitaan?

 • Yhdistyksen tilinpäätös, jolla voimme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset.
 • Pöytäkirjaote, jossa päätös yhteisöltä hakea tukea Veej’jakajalta.
 • Yhdistysrekisteriote (prh.fi)
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa (ytj.fi)
 • Yli 3 000 € hankinnoista hintaselvitys.
 • Mahdolliset rakennusluvat.
 • Rakentamiseen liittyviä liitteitä ovat piirustukset, rakennusselostus, kustannusarvio yksikkötasolla. Mallipohja rakennusselostukselle sekä kustannuserittelylle.
 • Mikäli hankkeeseen sisältyy talkootyötä, tulee liitteenä toimittaa arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta.

Hallituksen linjauksia

Yleishyödyllisiin investointeihin myönnettävän tuen enimmäismäärä on 90 000 euroa. (6.2.2024)

Lahtivajainvestointeihin voidaan myöntää tukea 40 % hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin. (17.10.2023)

Hankkeen kokonaiskustannuksista 10 % tulee olla yksityistä rahoitusta.

Yleishyödyllisten investointien tukea ei myönnetä kiinteistöjen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin. Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin. (26.9.2023)

Outokairan Vasara ja nauloja – hankkeessa tehtyjä rakennushankkeisiin liittyviä ohjeistuksia ja lomakkeistoa hankehakijoille, jotka täydentyvät koko ajan. Linkki sivuille on https://www.outokaira.fi/vasara-ja-nauloja-kustannusarviolomakkeet/.

Tutustu tukihakemusten valintakriteereihin.

Tästä aukeaa kehittämisrahoituksen valintakriteerit. Valintakriteerien tarkastelusta on hyötyä hanketta suunnitellessa. Valintakriteerit pohjautuvat kehittämisstrategiaan.

Arvio vastikkeettomantyön määrästä lomake hakemuksen liitteeksi.

Rakennusselostus ja kustannusarvio lomakemalli hakemuksen liitteeksi.

HUOMIOITAVAA

– Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus kestävän kehityksen huomioon ottamisesta toimenpiteen toteutuksessa.

– Hankesuunnitelmassa on esiteltävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.

– Vastikkeettoman henkilötyön arvo on 20 euroa tunnilta.

– Traktorin tai muun vastaavan työkoneen käyttämisen arvo on 40 euroa tunnilta.

– Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn yhteydessä kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia.

Hallituksen linjauksia  

– Yleishyödyllisiin investointeihin myönnettävän tuen enimmäismäärä on 90 000 euroa. (6.2.2024)

–  Lahtivajainvestointeihin voidaan myöntää tukea 40 % hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin. (17.10.2023)

–  Hankkeen kokonaiskustannuksista 10 % tulee olla yksityistä rahoitusta.

 – Yleishyödyllisten investointien tukea ei myönnetä kiinteistöjen yksittäisten rakenteiden tai toimintojen säilyttämiseen tai ennallistamiseen tähtääviin investointeihin. Poikkeuksena edelliseen tukea voidaan myöntää paikallisen kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämisen ja ennallistamisen kannalta tarpeelliseksi katsottuihin kunnostustoimenpiteisiin. (26.9.2023)

Yhteystiedot

Anssi Gynther
toiminnanjohtaja
anssi.gynther@veejjakaja.fi
p. 0440 155 222
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet
• Kansainväliset hankkeet

Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 223
• Yleishyödylliset hankkeet
• Maksatusasiat
• Pienhankkeet

Anne Kaljunen
viestinnän asiantuntija
anne.kaljunen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 992

Essi Saarinen
hankeneuvoja
essi.saarinen@veejjakaja.fi
p. 0440 155 219
• Nuoriso-Leader
• Yritysrahoitus
• Yleishyödylliset hankkeet

Käyntiosoite
Mikkelin yliopistokeskus
Cultiva-rakennus, 2. kerros
Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli